ប្រវត្តិ លោកតា ក្រម ង៉ុយ Krom Ngoy Biography Part 1 (subtitle)


Likes : 577 | Hits : 279602
FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedin
Video Details i believe this video just shows a short biography of grandfather krom ngoy because i could not write in detail on the video like in the book. for more info about him, researchers can find him on this link ប្រវត្តិ លោកតា ក្រម ង៉ុយ krom ngoy biography part 2 (audio) ឈ្មោះ អ៊ុក អ៊ូ គ្មានត្រីសព្ទ័ ដោយសា កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំខ្វះពុម្ភនេះ សូមអធ្យាស្រ័យ។