ប្រវត្តិ លោកតា ក្រម ង៉ុយ_krom Ngoy Biography


Duration : 11 Min 29 Sec. | Hits : 195118
FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedin
Video Details ឈ្មោះ អ៊ុក អ៊ូ គ្មានត្រីសព្ទ័ ដោយសា កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំខ្វះពុម្ភនេះ សូមអធ្យាស្រ័យ។ i believe this video just shows a short biography of grandfather krom ngoy because i could not write in detail on the video like in the book. for more info about him, researchers can find him on this link

ប្រវត្តិ លោកតា ក្រម ង៉ុយ_krom ngoy biography

cnat 01 02  Picture
cnat 01 02

148 Min 7 Sec. | Hits : 20598
bondam krom ngoy part1  Picture
bondam krom ngoy part1

59 Min 4 Sec. | Hits : 432804